[dss_post_title _builder_version=“4.6.3″ _module_preset=“default“ title_font=“Roboto|900|||||||“ title_text_color=“#000000″ title_font_size=“4em“ custom_css_before=“content: “;||display: block;||background: #ff7600;||width: 10%;||height: 2px;||margin: 13px 0;“][/dss_post_title]

xPORT Business Accelerator

Vysoké školy ekonomické v Praze

Článek 1

Úvodní ustanovení

xPORT Business Accelerator Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „xPORT“) je jiným pracovištěm pro vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“), podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách).

xPORT je další součástí VŠE ve smyslu čl. 16 Statutu VŠE. xPORT není právnickou osobou. Působnost xPORT je stanovena tímto Statutem.

Plný název další součásti je:

xPORT Business Accelerator

Adresa další součásti je Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3.

V běžném styku užívá IČ: 61384399, DIČ:

xPORT používá řádkového razítka s textem a v úpravě:

 

Vysoká škola ekonomická v Praze

xPORT Business Accelerator

Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3

IČ: 61384399

 

Článek 2

Činnost

xPORT jako jiné pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií zajišťuje především:

Spojování zájemců o podnikání do podnikatelské komunity VŠE. Organizace přednášek a dalších akcí v této oblasti. Poskytování prostoru pro podnikatelsky a týmově zaměřené výukové předměty všech fakult VŠE. Podpora studentských kvalifikačních prací a projektů spojených s tématem podnikání.

Podpora kvalitních týmů při transformaci jejich podnikatelského plánu do úspěšného byznysu a jeho akceleraci.

Podpora jednotlivců s nápadem nebo týmů se záměrem projektu při definici a zlepšování jejich podnikatelského záměru.

Spolupráce s praxí při řešení inovativních projektů zadávaných do xPORT.

Poskytování dalších služeb spojených s tématem podpory podnikání a inovací dalším součástem VŠE, studentům a zaměstnancům VŠE, podnikům a veřejnosti.

xPORT realizuje také doplňkovou činnost spočívající zejména v poskytnutí dalších služeb externím subjektům (např. účast v akceleračním či inkubačním programu, konzultační služby, podpora pořádání tematických workshopů nebo konferencí).

Článek 3

Ředitel

V čele xPORT stojí ředitel jmenovaný rektorem na základě výběrového řízení. Ředitele odvolává rektor.

Ředitel xPORT jedná za VŠE ve věcech vymezených tímto statutem a týkajících se činnosti xPORT vůči třetím osobám, a to v rozsahu práv a povinností uvedených ve vnitřních předpisech VŠE.

Ředitel řídí, organizuje a kontroluje pracovní a jiné činnosti xPORT buď přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím provozního ředitele.

Ředitel je oprávněn vydávat pokyny, kterými zajišťuje chod xPORT v souladu s Článkem 2 tohoto Statutu xPORT.

Ředitel může vytvářet své poradní orgány a jmenovat jejich členy. Zároveň přitom vymezí obsah jejich činnosti, jejich složení a pravidla jednání.

Ředitel zpracovává každoročně zprávu o činnosti xPORT, která je předkládána Akademickému senátu VŠE ke schválení.

Ředitel xPORT odpovídá rektorovi za dodržování právních předpisů, hospodárné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem.

Článek 4

Organizační členění

Podrobnosti organizačního členění včetně působnosti, rozsahu a náplně činností jednotlivých oddělení, provozních jednotek a dislokovaného pracoviště stanoví ředitel xPORT.

Článek 5

Provozní ředitel a zaměstnanci

Provozní ředitel je samostatným odborným pracovníkem xPORT, kterého jmenuje a odvolává ředitel xPORT. Provozní ředitel se zodpovídá ze své činnosti řediteli.

Provozní ředitel zejména:

koordinuje činnost pomocných sil a dalších pracovníků xPORT,

koordinuje činnost týmů pracujících v xPORT na jednotlivých projektech,

plní další úkoly, které mu stanoví ředitel.

V případě nepřítomnosti ředitele jedná ve věcech xPORT v rozsahu určeném ředitelem xPORT.

Na činnosti xPORT se podle potřeby mohou podílet též další zaměstnanci, pomocné síly zejména z řad studentů a externí pracovníci.

V pracovněprávních vztazích k vedoucím odděle a k dalším zaměstnancům jedná jménem VŠE kvestor.

Článek 6

Základní pravidla hospodaření a kontrola

xPORT hospodaří podle rozpočtu schvalovaného Akademickým senátem VŠE, který je součástí rozpisu rozpočtu VŠE. Výsledky hospodaření xPORT jsou Akademickým senátem projednávány společně s výsledky hospodaření VŠE. Dále hospodaří s prostředky získanými zejména z darů, projektů a partnerství s podniky a institucemi a s prostředky získanými za poskytnutí služeb externím subjektům.

Hospodaření xPORT se řídí platnými právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE, zejména Statutem VŠE, a dále všemi dalšími normami.

Ředitel xPORT je odpovědný za výsledky hospodaření xPORT.

Ředitel a provozní ředitel xPORT vykonávají kontrolní činnost v rozsahu své působnosti vymezené pracovní náplní, a v souladu s obecnými právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE a dalšími normami.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

Tento Statut xPORT nabývá platnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem VŠE.

Statut xPORT byl schválen Akademickým senátem VŠE dne 11.12.2017.

Tento Statut xPORT nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

 

prof. Ing. Petr Berka, CS., v.r.                                        prof. Ing. hana Machková, CSc., v.r.

předseda AS VŠE                                                                         rektor VŠE